Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Fakescape z. s., IČO: 07918280, se sídlem Joštova 218/10, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: 

Fakescape z. s.

vedený u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 25783 

Sídlo: Joštova 10, Brno 602 00, 

korespondenční adresa: Botanická 834/56 (budova Aquatis), 602 00 Brno

email: info@fakescape.cz,

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky subjektu osobních údajů (dále jen „kupujícího“) na e-shopu správce.
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a další údaje kupujícího nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. Rozesílání reklamních sdělení v souladu s § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění aktuálnímu ke dni zpracování údajů.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  2. Posílání reklamních sdělení a newsletterů. 
 1. Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
  3. zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.
 1. Práva kupujícího
 1. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:
  1. na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 1. V souladu s § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění aktuálnímu ke dni zpracování údajů, má subjekt údajů možnost vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.
 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na adresu kupujícího, kterou správci poskytl.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.2.2022

 

 

Zpět do obchodu