Objektivita

Podle Denise McQuaila (2009) je objektivita definována jako soubor několika klíčových prvků. Je postojem ke shromažďování, zpracovávání a rozšiřování informací, který je garancí přesného, úplného a neutrálního zpravodajství. Dále jmenuje absenci stranění a služeb pro třetí stranu, důraz na relevanci a pravdivost.

Aby novinář docílil objektivity, používá v textu ochranné prvky, jako např. přímou řeč, vyjádření obou stran sporu (tzn. nabídku oběma stranám vyjádřit se bez ohledu na to, jestli se vyjádří), ověřování informací z více zdrojů a využívání správně zvolených žurnalistických žánrů.

Jan Jirák a Barbora Köpplová (2007) uvádějí, že objektivity lze dosáhnout distancí od předpojatosti, tedy projekce vlastního názoru do textů.[i]

Zdroje:

[i] JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbora. Média a společnost. Vydání druhé. Praha: Portál, 2007.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2009.

PAĎOUROVÁ, Tereza. Subjektivní reflexe novinářské objektivity očima vybraných žurnalistů. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2018. Citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online i na: https://is.muni.cz/th/motkt/DP_-_final_IS_Padourova.pdf.

 

Zpět do obchodu