Zákon 106

Infozákonem či „stošestkou“ je myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon o svobodném přístupu k informacím opravňuje žadatele (jednotlivce či právnické osoby) požadovat po orgánech veřejné správy a po veřejných podnicích informace, které mají k dispozici (či by dle zákona mít měly). Orgány veřejné správy se rozumí například ministerstva, obce, kraje, soudy, úřady, státní podniky či Policie ČR. Jde o jeden ze základních kamenů svobody projevu: jak jinak by veřejnost mohla efektivně spravovat věci veřejné, když by o nich neměla žádné informace?

Právo na informace je však omezeno a lze se ptát pouze na informace, které spadají do působnosti tázané instituce, tedy všechny takové informace, které má k dispozici nebo by míti měla. Právo na informace není bezbřehé a vztahují se na něj některá omezení, týkající se například osobních údajů či utajovaných informací.

O informace je možné žádat ústně, e-mailem či prostřednictvím pošty nebo datové schránky, přičemž by veřejnost v zásadě neměla být omezována v tom, k čemu získané informace užije.[i]

Zdroje:

[i] Zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

 

Zpět do obchodu